Οκτ 06

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ

Το ΠΥΣΠΕ, κατά την με αριθ. 39/05.10.2015 συνεδρίασή του, προέβη στην τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών όπως φαίνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα excel.
Οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν άμεσα υπηρεσία στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Οκτ 05

Εγκριση για την υλοποίηση επιμορφωτικής συνάντησης εκπ/κων Α΄τάξης της 3ης Εκπ/κης Περιφέρειας Χαλκιδικής

15412 79ΦΒ465ΦΘ3-57Ν

Σεπ 30

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων της ΠΕ Ν. Χαλκιδικής

5669 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΝΤΩΝ

Σεπ 30

Ορισμός αναπληρωτών Προϊσταμένων σχολικών μονάδων της ΠΕ Ν. Χαλκιδικής

5425 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ

Σεπ 29

Απόφαση Έγκρισης «Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου» στο πλαίσιο των Πράξεων «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΑΠ1» (MIS 520570), «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΑΠ2» (MIS 485624) και «ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ –ΑΠ3» (MIS 485625) του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά βίου Μάθηση», για το Σχολικό έτος 2015-2016

7350_ΑΝΑΚΟΙΝ _ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΑΕΠ_2015-16_ΩΙ4Ρ465ΦΘ3-ΥΞ2

Σεπ 29

Απόφαση Έγκρισης Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου, για το σχολικό έτος 2015-2016, στο πλαίσιο των Πράξεων, 1. «Ολοήμερο Νηπιαγωγείο – ΑΠ1» (MIS 520585) στον Άξονα Προτεραιότητας 1 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013 & σε συσχέτιση με την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020 ως έργο Phasing ( 2 διακριτές φάσεις ), 2. «ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ» (MIS 5000042) στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8, 9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ 2014-2020»

7707_ΟΔΗΓΟΣ ΟΛΟΗΜ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΠ 1, 6, 8, 9 FΩΜΠΑ465ΦΘ3-7Ν5

Σεπ 29

Απόφαση Έγκρισης για το σχολικό έτος 2015-2016 Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου στο πλαίσιο των Πράξεων: 1. «Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία-ΑΠ1» (MIS 520592) του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013 & σε συσχέτιση με την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020 ως έργο Phasing (2 διακριτές φάσεις), 2. «ΟΛΟΗΜΕΡA ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» (MIS 5000041) Άξονες Προτεραιότητας 6, 8, 9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ 2014-2020»

7708_Οδηγός Υλοπ. ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠ 1, 6, 8, 9_Ω4ΟΓ465ΦΘ3-ΠΓΞ

Σεπ 29

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΣΠΑ, ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60

ΠΡ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΠΕ60 (29.09.2015)

Σεπ 29

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΕ60 (28.09.2015)

Οι εκπαιδευτικοί του επισυναπτόμενου πίνακα να παρουσιαστούν άμεσα στις νέες σχολικές τους μονάδες.

Σεπ 25

Ορισμός αναπληρωτών των Διευθυντών σχολικών μονάδων της ΠΕ Ν. Χαλκιδικής

5517 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΩΝ ΔΝΤΩΝ

Παλαιότερα άρθρα «