↑ Επιστροφή σε Προγράμματα ΕΣΠΑ

Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Η Πράξη εντάσσεται στο πνεύμα της Πρόσκλησης για το Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα), η οποία συμβάλει στον ? κοινό και για τους τρεις Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3 ? σχετικό ειδικό στόχο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2007? 13», μέσα από συνδυασμένες δράσεις που αναφέρονται και αφορούν στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο ειδικός αυτός στόχος είναι η αναμόρφωση, εκσυγχρονισμός και αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος? ενίσχυση της κινητικότητας του μαθητικού και φοιτητικού πληθυσμού.

Με την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και τον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού υλικού σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, συμπεριλαμβανομένης της προσχολικής αγωγής, η πράξη στοχεύει σε πληρέστερη ανταπόκριση στις σύγχρονες εκπαιδευτικές προτεραιότητες και στις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις σε μία κοινωνία της γνώσης. Η αναμόρφωση αυτή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, ενσωμάτωση πολιτιστικών στοιχείων και των ξένων γλωσσών όπως προβλέπεται από την ευρωπαϊκή πολιτική για την εκπαίδευση καθώς επίσης και στοιχεία που αφορούν θεματικούς τομείς όπως η ναυτιλία, αλιεία, τουρισμός κλπ. Ο στρατηγικός στόχος της αειφορίας στην εκπαίδευση αποτελεί προτεραιότητα που διασφαλίζεται μέσα από τα προγράμματα σπουδών, το εκπαιδευτικό υλικό και κυρίως με την εισαγωγή βιωματικών εφαρμογών.

Το Ολοήμερο Σχολείο είναι ένας θεσμός που έχει σημαντικό παιδαγωγικό/εκπαιδευτικό ρόλο και ταυτόχρονα αποτελεί μια κοινωνική ανάγκη. Το Ολοήμερο Σχολείο φαίνεται να έχει πετύχει τον κοινωνικό του στόχο αναφορικά με τις ανάγκες των εργαζόμενων γονέων, αλλά διαφαίνεται και η ανάγκη για περαιτέρω αναβάθμισή του ώστε να γίνει ένα σύγχρονο
αναβαθμισμένο σχολείο με αυτοδύναμη ταυτότητα και καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα. Με την εκπόνηση των νέων Προγραμμάτων Σπουδών που θα εφαρμοσθούν σταδιακά από τη νέα σχολική χρονιά, σχεδιάζεται η ριζική αναβάθμιση του Ολοήμερου Σχολείου για τη διαμόρφωση πλέον του Νέου Σχολείου.

Ωστόσο και πριν την πλήρη εφαρμογή του Νέου Σχολείου, η περαιτέρω βελτίωση θα πραγματοποιηθεί με τη στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Για να επιταχυνθεί η διαδικασία της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του Νέου Σχολείου απαιτείται η συνεχής εφαρμογή και υποστήριξη των βασικών αρχών και των οριζόντων παρεμβάσεων του Νέου Σχολείου στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία που εφαρμόζουν το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σημαντικό είναι να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα και οι συνέργειες των σχετικών πιλοτικών πράξεων, προκειμένου η γενίκευση του Θεσμού των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με ΕΑΕΠ να είναι ολοκληρωμένη και να λάβει υπόψη της όλες τις σχετικές παραμέτρους.

Οδηγός Διαχείρισης της Πράξης
ΟΔΗΓΟΣ 683Ξ465ΦΘ3-Γ5Δ