Περιβαλλοντικά Προγράμματα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Σκοπός της Περιβαλλοντικής Αγωγής είναι να συνειδητοποιήσουν οι ?αθητές τη σχέση του ανθρώπου ?ε το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλή?ατα που συνδέονται ?ε αυτό και να δραστηριοποιηθούν ?ε ειδικά προγρά??ατα, ώστε να συ?βάλουν στη γενικότερη προσπάθεια αντι?ετώπισής τους.
?ς εκπαιδευτική διαδικασία / δραστηριότητα οδηγεί στη διασαφήνιση εννοιών, την αναγνώριση αξιών, την ανάπτυξη/καλλιέργεια ψυχοκινητικών δεξιοτήτων και στάσεων που είναι απαραίτητες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στη δια?όρφωση κώδικα συ?περιφοράς γύρω από τα προβλή?ατα που αφορούν στην ποιότητα του περιβάλλοντος σε ατο?ικό και στη συνέχεια σε ο?αδικό / κοινωνικό επίπεδο.
Η έννοια του περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αντι?ετωπίζεται ?ε την ολιστική διάστασή του και περιλα?βάνει τις παρακάτω εκφάνσεις: Φυσικό, Τεχνητό/δο?η?ένο, Κοινωνικo-Οικονο?ικό και Ιστορικό περιβάλλον. Για το λόγο αυτό κάθε θέ?α/πρόβλη?α ?ελετάται διεπιστη?ονικά και διαθε?ατικά.

Θεματολογία Περιβαλλοντικής Αγωγής

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ενέργεια και Περιβάλλον
? Ενέργεια και φυσικοί πόροι
? Ενέργεια και υποβάθμιση περιβάλλοντος
? Ενέργεια και κλιματική αλλαγή
? Ενέργεια και βιοποικιλότητα
? Ενέργεια και θαλάσσια ρύπανση
? Ενέργεια και ερημοποίηση

Ενέργεια και Ανθρώπινη κοινωνία
? Εξοικονόμηση ενέργειας και ανακύκλωση
? Ενέργεια και μεταφορές
? Ενέργεια και ποιότητα ζωής
? Κατανομή ενέργειας ? Τρίτος Κόσμος
? Ενέργεια και Γεωργία
? Ενέργεια και εναλλακτικές μορφές Τουρισμού
? Βιοκλιματικό σχολείο
? Ενέργεια και διαχείριση απορριμμάτων
? Ενέργεια στη διατροφή μας
? Ενέργεια και πράσινη τεχνολογία
? Χρήση Πυρηνικής Ενέργειας
? Ενέργεια και υπερκαταναλωτισμός
? Ενέργεια και Αειφόρος Ανάπτυξη
Ενέργεια και Πολιτισμός
? Ενέργεια και βιομηχανική κληρονομιά
? Αρχαίοι Πολιτισμοί και διαχείριση ενεργειακών πόρων
? Ενέργεια και βιομηχανική επανάσταση
? Ενέργεια στις τέχνες
? Ενέργεια και Διατήρηση πολιτιστικής κληρονομιάς
? Ενέργεια και κατοικία
Ενέργεια και Ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές
? Ηλιακή ενέργεια ? εφαρμογές στην τοπική κοινωνία
? Υδάτινη Ενέργεια ? φράγματα εργοστάσια κ.λ.π.
? Γεωθερμία ? πηγές και διαχείριση
? Αιολική ενέργεια- αιολικά πάρκα
? Βιομάζα ? διαχείριση απορριμμάτων, ενεργειακές καλλιέργειες
? Άλλες ενεργειακές ανανεώσιμες πηγές , παλίρροια κ.λ.π.
? Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οικονομία
? Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αρχαίοι πολιτισμοί
? Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: ο ρόλος του σχολείου
Ενέργεια και Υγεία
? Επιπτώσεις στην υγεία της ενεργειακής ρύπανσης
? Ακτινοπροστασία
? Περιβαλλοντικοί- ενεργειακοί κίνδυνοι και δημόσια υγεία
? Ακτινοβολίες και υγεία
? Υπερκατανάλωση ενέργειας και ψυχική υγεία
? Ατμοσφαιρική ρύπανση και υγεία
Περιβάλλον
? Περιβάλλον και Μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικοί τόποι
? Τοπίο και κατοίκηση, υποβάθμιση του τοπίου
? Γεωλογικά μνημεία και μνημεία της φύσης
? Περιβάλλον και υγεία: άσκηση, διατροφή, βότανα, θεραπείες, φυσική ζωή, περιβαλλοντική υγιεινή
? Περιβάλλον, Αντιλήψεις και Ιδέες
o Φύση και Θρησκεία
o Περιβαλλοντική Ηθική
o Δημοκρατία, περιβαλλοντικές δράσεις και περιβαλλοντική συνείδηση
o Καταναλωτισμός και Περιβάλλον
? Δάση, Αποδάσωση, διάβρωση εδαφών
? Υδάτινοι Πόροι
? Ατμόσφαιρα – Ρύπανση του αέρα φαινόμενο θερμοκηπίου, τρύπα όζοντος
? Ρύπανση υδάτων
? Ρύπανση εδαφών
? Ραδιενεργός ρύπανση
? Απόβλητα και Διαχείριση των απορριμμάτων

Και άλλα συναφή θέματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες.

Δράσεις Περιβαλλοντικής Αγωγής

? Προγράμματα Π.Α. δίμηνης έως εξάμηνης διάρκειας .
? Προγράμματα μονοήμερα έως τριήμερα (με διανυκτέρευση μόνο για τις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις) που υλοποιούνται στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της χώρας και εφόσον υλοποιούνται σχετικά προγράμματα στις τάξεις αυτές.
? Θεματικά Δίκτυα τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και διεθνή.
? Πρόγραμμα καθώς και λειτουργία Θεματικών Δικτύων μπορούν να υλοποιηθούν και στο πλαίσιο εγκεκριμένης συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας με άλλους κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς φορείς, φορείς νομαρχιακής ή τοπικής αυτοδιοίκησης, Α.Ε.Ι., ερευνητικά κέντρα κ.λπ., οι οποίοι μπορούν με τα δικά τους μέσα να στηρίξουν το έργο των εκπαιδευτικών και των σχολείων.

ΠΗΓΗ
Εγκύκλιος υπουργείου