Πρόγραμμα Comenius

Περιγραφή:

Το πρόγραμμα επιδιώκει να αναπτύξει τη γνώση αλλά και την κατανόηση μεταξύ νέων ανθρώπων και εκπαιδευτικού προσωπικού λόγω της πολυμορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισμών, γλωσσών και αξιών υποστηρίζοντας τη διεθνή συνεργασία μεταξύ των δημόσιων εκπαιδευτικών θεσμών σε όλα τα κράτη μέλη. Επικεντρώνεται στο πρώτο στάδιο της εκπαίδευσης, από το νηπιαγωγείο και το δημοτικό μέχρι το γυμνάσιο. Βοηθά τους νέους ανθρώπους να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες και γνώσεις απαραίτητες για την προσωπική τους ανάπτυξη και για την ενεργό συμμετοχή του πολίτη.

Στόχοι:

  • Αύξηση της κινητικότητας των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού σε διαφορετικά κράτη μέλη
  • Ενίσχυση των συμπράξεων μεταξύ των σχολείων σε διαφορετικά κράτη μέλη
  • Ενθάρρυνση της εκμάθησης ξένων γλωσσών, του καινοτόμου περιεχομένου που βασίζεται στις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών
  • Ανάπτυξη της ποιότητας και της ευρωπαϊκής διάστασης της κατάρτισης των εκπαιδευτικών
  • Βελτίωση των παιδαγωγικών προσεγγίσεων και της διαχείρισης των σχολείων

Δράσεις που υποστηρίζονται:

Συμμετοχή:

Οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής καθορίζονται απο την Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων που εκδίδεται απο την Εθνική Μονάδα Συντονισμού (Ι.Κ.Υ.)
(Δείτε την τρέχουσα εθνική πρόσκληση εδώ και τους γενικούς όρους και οδηγό συμμετοχής εδώ .)

Περισσότερες πληροφορίες: