↑ Επιστροφή σε ΕΣΠΑ – Προγράμματα

Προγράμματα Καινοτόμων Δράσεων

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τα καινοτόμα προγράμματα στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση διακρίνονται σε:

1. Καινοτόμα διεπιστημονικά προγράμματα:
– Περιβαλλοντικής Αγωγής
– Αγωγής Υγείας
– Πολιτιστικών Θεμάτων
Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στην ανανέωση του περιεχομένου της Σχολικής γνώσης και της μαθησιακής διαδικασίας και εντάσσονται μαζί με τον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό στις Σχολικές Δραστηριότητες.(Φ.Ε.Κ.629/23-10-1992)
Κύριοι στόχοι των καινοτόμων διεπιστημονικών προγραμμάτων είναι:
α) Ανάπτυξη θετικών στάσεων και συμπεριφορών
β)Καλλιέργεια αξιών στην κοινωνική ζωή των ατόμων και στο ρόλο τους ως ενεργών πολιτών.
γ) Ανάπτυξη θεμελιωδών δεξιοτήτων για την επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής.
δ) Προώθηση νέων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης.

Οι Δ/νσεις Π/θμιας Εκπ/σης δια των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων που υπηρετούν σ? αυτές ενημερώνουν τα σχολεία σχετικά με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, υποστηρίζουν και παρακολουθούν όλα τα σχετικά προγράμματα των σχολικών μονάδων της περιοχής αρμοδιότητάς τους, παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια για την καλύτερη εφαρμογή τους και ενημερώνονται για την ποιότητά τους.
Αντίγραφα σχεδίων των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων αποστέλλονται και στο Σχολικό Συμβούλο κάθε περιοχής.

2. Προγράμματα Ευέλικτης ζώνης
Κύριος σκοπός της Ευέλικτης ζώνης είναι η ανάπτυξη της διαθεματικότητας μέσα από δραστηριότητες που στοχεύουν στην ολιστική προσέγγιση της γνώσης και στην απόκτηση δεξιοτήτων μέσα από βιωματικές και ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες μάθησης με κύριο μεθοδολογικό εργαλείο τα σχέδια εργασίας. (Καρατζά ?Σταυλιώτη 2002)
Με την ευέλικτη Ζώνη συνδέεται η γνώση των διαφορετικών επιστημών , αναβαθμίζεται ο κοινωνικός και πολιτισμικός ρόλος του σχολείου που συνδέεται με την καθημερινή ζωή. Κυρίως όμως αλλάζουν οι ρόλοι εκπαιδευτικών και μαθητών, οι πρώτοι γίνονται εμψυχωτές και οι δεύτεροι ενεργά μέλη στην οικοδόμηση της γνώσης μέσα από την ομάδα.
Τα προγράμματα Φιλαναγνωσίας υλοποιούνται στην Ευέλικτη ζώνη και εποπτεύονται από τον Σχολικό Σύμβουλο.

3. Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Α. Προγράμματα Σωκράτης Comenius
Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στην βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης μέσα από τις διακρατικές εκπαιδευτικές συνεργασίες, στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής ταυτότητας και στην ενίσχυση της Ευρωπαϊκής διάστασης. Αφορούν κυρίως ανταλλαγές εκπαιδευτικών που με τις επισκέψεις σε άλλα ευρωπαϊκά σχολεία μεταφέρουν στοιχεία της Ελληνικής Εκπαίδευση, διευρύνουν τους ορίζοντές τους, συλλέγουν στοιχεία για την αναβάθμιση των αναλυτικών προγραμμάτων.
Τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται σε συνεργασία με το ΄Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών το οποίο και έχει την ευθύνη της οικονομικής στήριξής τους.

Στην αρχή κάθε σχολικού έτους αποστέλλεται στα σχολεία εγκύκλιος από τη Δ/νση Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ε.Δ.) με οδηγίες που αφορούν τα παραπάνω προγράμματα.

Β. Προγράμματα «eTwinning»
Το «eTwinning» αφορά ηλεκτρονικές αδελφοποιήσεις σχολείων από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες μέσω του Διαδικτύου. Πλούσιο πληροφοριακό υλικό για τη διάδοση της δράσης στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα υπάρχει στον ελληνικό ιστότοπο http://www.etwinning.gr Η κεντρική ευρωπαϊκή πύλη μέσω της οποίας υλοποιούνται οι συνεργασίες, βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.etwinning.net
Ειδικότερα, το eTwinning είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ως μέσο ανάδειξης της εργασίας των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών με τα προαναφερθέντα προγράμματα, εκτός των ορίων της χώρας μας. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συνδυάσουν κάποιο άλλο πρόγραμμα με το eTwinning, να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία που τους παρέχονται από τη δικτυακή πύλη του eTwinning, να συνεργαστούν με συναδέλφους τους στην Ε.Ε., αλλά και να δηλώσουν συμμετοχή στους Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς eTwinning που διεξάγονται κάθε χρόνο.
Τονίζετε η συμπληρωματικότητα του eTwinning με τα υπόλοιπα σχολικά προγράμματα (Περιβαλλοντική Αγωγή, Αγωγή Υγείας, Αγωγή σταδιοδρομίας κ.ά.).
Διάρκεια και ωράριο υλοποίησης προγραμμάτων ? απασχόληση Εκπαιδευτικών

Η διάρκεια ενός προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων, Αγωγής Σταδιοδρομίας, Περιβαλλοντικής Αγωγής, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, μπορεί να είναι από 2 έως 6 μήνες . Ειδικότερα για το eTwinning, η διάρκεια ενός προγράμματος (για δικαίωμα συμπλήρωσης δύο ωρών στο ωράριο ή υπερωριακής απασχόλησης) δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε (5) μηνών. Το δίωρο διατίθεται στον εκπαιδευτικό για την οργάνωση της συνεργασίας (μετάφραση, ψηφιοποίηση και επεξεργασία υλικού, συμπλήρωση του twin blog-πρώην κάρτα προόδου κλπ) και για την επικοινωνία με τα συνεργαζόμενα σχολεία εκτός των ωρών διδασκαλίας του.
Τα προγράμματα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση υλοποιούνται εντός ωρολογίου προγράμματος
? στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης
? με διάχυση σε όλα τα μαθήματα
? στο ολοήμερο σχολείο
Στα 800 ολοήμερα δημοτικά σχολεία με το αναμορφωμένο διδακτικό ωράριο, στην ευέλικτη ζώνη αναφέρονται συγκεκριμένα θεματικά προγράμματα με υποχρεωτικότητα εφαρμογής μία ώρα την εβδομάδα , ως εξής: Α? τάξη: Αγωγή Υγείας, Β? τάξη: Διατροφικές συνήθειες , Γ? τάξη: Κυκλοφοριακή Αγωγή, Δ? τάξη: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Αυτά τα προγράμματα οι εκπαιδευτικοί να τα συνυποβάλουν εκτός από το Σχολικό Σύμβουλο και στον αντίστοιχο Υπεύθυνο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να παίρνουν υλικό και να στηρίζονται από την αντίστοιχη επιμόρφωση. Κάθε μαθητής και εκπαιδευτικός της Α/θμιας Εκπ/σης μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε τρία (3) προγράμματα. Δεν προβλέπονται υπερωρίες για την υλοποίηση προγραμμάτων στην Α/θμια εκπαίδευση.

ΠΗΓΕΣ
Εγκύκλιοι υπουργείου
Παιδαγωγικό Ινστιντούτο

 

 

Περιβαλλοντικά Προγράμματα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοπός της Περιβαλλοντικής Αγωγής είναι να συνειδητοποιήσουν οι ?αθητές τη σχέση του ανθρώπου ?ε το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλή?ατα που συνδέονται ?ε αυτό και να δραστηριοποιηθούν ?ε ειδικά προγρά??ατα, ώστε να συ?βάλουν στη γενικότερη προσπάθεια αντι?ετώπισής τους. ?ς εκπαιδευτική διαδικασία / δραστηριότητα οδηγεί στη διασαφήνιση εννοιών, την αναγνώριση …

Δες τη σελίδα »

Πολιτιστικά Προγράμματα

ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ο Πολιτισμός ως ανθρώπινη έκφραση και δημιουργία, ορίζει ένα ευρύ φάσμα των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Πολιτιστικό πρόγραμμα εξάλλου είναι κάθε δημιουργική διαδικασία που έχει ως αντικείμενό της την καλλιέργεια της αισθητικής καθώς επίσης την ανάδειξη και προώθηση στοιχείων πολιτισμού, μέσω του χορού του θεάτρου, της μουσικής και εν γένει των …

Δες τη σελίδα »

Προγράμματα Αγωγής Υγείας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σκοπός των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας είναι η προάσπιση, η βελτίωση, και η προαγωγή της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας των μαθητών/τριών με την ενδυνάμωση της προσωπικότητάς τους και με την αναβάθμιση του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντός τους. Η Αγωγή Υγείας αποτελεί την ενδεδειγμένη προληπτική προσέγγιση στο χώρο της εκπαίδευσης στην αντιμετώπιση προβλημάτων …

Δες τη σελίδα »