Αρχείο ημέρας: 30 Αυγούστου 2023

Αυγ 30

Πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων για την κάλυψη έντεκα (11) κενών και κενούμενων θέσεων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της ΔΠΕ Χαλκιδικής

Σας γνωρίζουμε ότι γίνονται δεκτές, με απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Π.Ε Χαλκιδικής, όλες οι αιτήσεις  για την κάλυψη των κενών και κενούμενων θέσεων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της ΔΠΕ Χαλκιδικής που προκηρύχθηκαν με τη με ΑΠ6298/08-08-2023 (ΑΔΑ: ΨΒΙΚ46ΝΚΠΔ-ΥΘΡ) πρόσκληση με θέμα «Επαναπροκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για  την κάλυψη έντεκα  (11) κενών και κενούμενων θέσεων Διευθυντών/ντριών …

Συνέχεια ανάγνωσης »