«

»

Αυγ 30

Πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων για την κάλυψη έντεκα (11) κενών και κενούμενων θέσεων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της ΔΠΕ Χαλκιδικής

Σας γνωρίζουμε ότι γίνονται δεκτές, με απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Π.Ε Χαλκιδικής, όλες οι αιτήσεις  για την κάλυψη των κενών και κενούμενων θέσεων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της ΔΠΕ Χαλκιδικής που προκηρύχθηκαν με τη με ΑΠ6298/08-08-2023 (ΑΔΑ: ΨΒΙΚ46ΝΚΠΔ-ΥΘΡ) πρόσκληση με θέμα «Επαναπροκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για  την κάλυψη έντεκα  (11) κενών και κενούμενων θέσεων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της ΔΠΕ Χαλκιδικής.»

Παρατίθεται πίνακας με τη μοριοδότηση.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

 

 

Ενστάσεις γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 01/09/2023 και ώρα 14:00 στο mail@dipe.chal.sch.gr