Αρχείο ημέρας: 6 Μαΐου 2020

Μαΐ 06

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ -ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

2964-05-05-2020 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020 ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EKTEΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΑΔΑ-Ω82246ΜΤΛΗ-ΒΔΗ