Αρχείο κατηγορίας: Διοικητικά Θέματα

Ιούλ 14

«Εξαίρεση των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων από την εφαρμογή των διατάξεων περί της υποχρέωσης αποδοχής απλών, ευκρινών φωτοαντιγράφων εγγράφων (άρθρο 1 παρ.2 του Ν. 4250/2014)»

ΔΙΑΒ.ΕΚΚΛΗΣ.ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ 00435 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ 00438

Ιούλ 14

« Ενημερωτικό Εγχειρίδιο για τη Σύμβαση Επισημείωσης της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille)»

00205 Apostille-11062015 (1) ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 00282 ΣΥΜΠΛ._ 00279 ΣΥΜΠΛ._Συνημμένο χωρίς τίτλο 00282

Ιούν 04

«Συγκρότηση Τριμελούς Κεντρικής Επιτροπής Εκλογών, στο πλαίσιο της επιλογής υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής»

3457-ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ-7005465ΦΘ3-Ρ75

Ιούν 04

«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης »

Εγκύκλιος διευθυντων 6

Μαΐ 31

«Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ? Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής Διευθυντών ? Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 1. Η άσκηση καθηκόντων υποδιευθυντή ? υπευθύνου ολοημέρου δεν μοριοδοτείται. 2. Δυνατότητα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για θέση Διευθυντή σχολικής μονάδας σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν.4327/2015 ( Α΄ 50 ), έχει ο εκπαιδευτικός εφόσον το …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Μαΐ 21

«Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που υποβάλλονται στο Δημόσιο (άρθρο 1 του Ν. 4250/2014)»

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ 00037

Μαΐ 07

Τροποποίηση της αρ. 60744/Η/27?05?2011 Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Ορισμός μελών του  Περιφερειακού  Υπηρεσιακού  Συμβουλίου  Διοικητικού  Προσωπικού  (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.)  της  Περιφερειακής  Δ/νσης  Α/θμιας  &  Β/θμιας  Εκπ/σης  Κεντρικής  Μακεδονίας» 

ΠΥΣΔΙΠ-ΩΕΞΨ465ΦΘ3-Β2Θ

Μαΐ 05

Εγκύκλιος για την έκδοση αντιγράφων ποινικού μητρώου από τις υπηρεσίες τήρησης των σχετικών δελτίων

ΠΟΙΝΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ 00334

Μαρ 10

«Δυνατότητα απασχόλησης εκπ/κών σε ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία.»

38893_Ε1_09-03-2015

Φεβ 13

«Σφραγίδες Υπηρεσιών Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων»

Σφραγίδες Υπηρεσιών_

Παλαιότερα άρθρα «

» Νεότερα άρθρα