«

»

Ιούλ 14

«Εξαίρεση των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων από την εφαρμογή των διατάξεων περί της υποχρέωσης αποδοχής απλών, ευκρινών φωτοαντιγράφων εγγράφων (άρθρο 1 παρ.2 του Ν. 4250/2014)»

ΔΙΑΒ.ΕΚΚΛΗΣ.ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ 00435

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ 00438