«

»

Μαΐ 21

«Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που υποβάλλονται στο Δημόσιο (άρθρο 1 του Ν. 4250/2014)»

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ 00037