«

»

Απρ 27

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ – ΟΜΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το ν. 2190/1994 δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν υπηρεσιακές μεταβολές.

Ο ν. 5403/2023 προβλέπει εξαίρεση για Ο.Τ.Α. και το Υ.ΠΑΙ.Θ. έχει αιτηθεί εξαίρεση από 25/04/2023 στο ΥΠ.ΕΣ..

Αν επιτευχθεί η εξαίρεση που αιτήθηκε, θα σας ανακοινωθεί χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών. Οι αιτήσεις τοποθέτησης για ΕΑΕ θα είναι χειρόγραφες και οι υπόλοιπες ηλεκτρονικές, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «teachers.minedu.gov.gr» που θα ενεργοποιηθεί μόλις επιτευχθεί η εξαίρεση.