«

»

Μαρ 06

Τελικός Πίνακας Μοριοδότησης Υποψήφιων Διευθυντών, σύμφωνα με την 5η Πράξη/02-03-2023 του Τοπικού Συμβουλίου, μετά από τις Αιτήσεις Θεραπείας των υποψηφίων.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ