↑ Επιστροφή σε Χρήσιμα

Βαθμοί και ΜΚ

Α. Αρχική κατάταξη
Η αρχική κατάταξη των μονίμων εκπαιδευτικών που υπηρετούσαν στις 1-11-2011 σε βαθμούς και ΜΚ έγινε ως εξής:

1. Υπολογίσθηκε ο συνολικός χρόνος υπηρεσία για κατάταξη σε βαθμό των μονίμων εκπαιδευτικών.

Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας για κατάταξη σε βαθμό περιλάμβανε:

? Την αναγνωρισμένη προϋπηρεσία μέχρι 31-10-2011
? Το χρόνο υπηρεσίας μέχρι 31-10-2011

Προστέθηκε στο συνολικό χρόνο υπηρεσίας για κατάταξη σε βαθμό ο παρακάτω πλασματικός χρόνος λόγω μεταπτυχιακού, διδακτορικού, ΕΣΔΔ κ.λ.π.

? 2 χρόνια προστίθενται αν υπάρχει μεταπτυχιακό δίπλωμα με αναγνώριση συνάφειας από το ΠΥΣΠΕ
? 6 χρόνια προστίθενται αν υπάρχει διδακτορικό με αναγνώριση συνάφειας από το ΠΥΣΠΕ
? 7 χρόνια προστίθενται αν υπάρχει μεταπτυχιακό δίπλωμα με αναγνώριση συνάφειας από το ΠΥΣΠΕ και αν υπάρχει διδακτορικό με αναγνώριση συνάφειας από το ΠΥΣΠΕ

Από το συνολικό χρόνο υπηρεσία για κατάταξη σε βαθμό αφαιρέθηκε ο χρόνος άδειας άνευ αποδοχών μεγαλύτερης του μηνός κατ? έτος

2. Ανάλογα με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας για κατάταξη σε βαθμό ο εκπαιδευτικός κατατάχθηκε σε βαθμούς ως εξής Εφόσον ανήκε στην κατηγορία ΠΕ (Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση):
ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ:
0-3 έτη Βαθμός ΣΤ
3-9 έτη Βαθμός Ε
9-15 έτη Βαθμός Δ
15-23 έτη Βαθμός Γ
>23 έτη Βαθμός Β

3. Υπολογίσθηκε ο πλεονάζων χρόνος στο βαθμό
Για παράδειγμα ένας εκπαιδευτικός που είχε συνολικό χρόνο υπηρεσίας για κατάταξη σε βαθμό 17 έτη 2 μήνες 3 ημέρες, κατατάχθηκε σε βαθμό Γ σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και είχε πλεονάζων χρόνο στο βαθμό 2 έτη, 2 μήνες, 3 ημέρες (δηλ. 17 έτη, 2 μήνες, 3 ημέρες ? 15 έτη)

4. Στη συνέχεια αποδόθηκαν τα ΜΚ ανά διετία για τους βαθμούς Ε, Δ, Γ και ανά τριετία για βαθμούς Β, Α
Τα κλιμάκια αποδόθηκαν και αποδίδονται ανά διετία ή τριετία αντίστοιχα εφόσον ο βαθμός επιτρέπει τη μισθολογική εξέλιξη σε κλιμάκια ως εξής.
? Για 0-2 (0-3 για βαθμό Β, Α) χρόνια πλεονάζοντος χρόνου στο βαθμό αποδίδεται το ΜΚ ΒΑΣΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ή για συντομία κλιμάκιο 0
? Για 2-4 (3-6 για βαθμό Β, Α)έτη κλιμάκιο ΜΚ1 ή για συντομία κλιμάκιο 1
? 4-6 (6-9 για βαθμό Β, Α)έτη κλιμάκιο ΜΚ2 ή για συντομία κλιμάκιο 2. κ.ο.κ.

Για παράδειγμα ο εκπαιδευτικός του παραπάνω παραδείγματος επειδή έχει πλεονάζων χρόνο στο βαθμό μεγαλύτερο της διετίας κατατάχθηκε στο κλιμάκιο ΜΚ 1 του βαθμού Γ (για συντομία Γ1).

Ο κάθε βαθμός έχει διαφορετικό αριθμό κλιμακίων

Για την κατηγορία ΠΕ (Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης)υπάρχουν τα εξής κλιμάκια
Στο βαθμό ΣΤ υπάρχει 1 μόνο κλιμάκιο (βασικός βαθμός (0))
Στο βαθμό Ε υπάρχουν 3 κλιμάκια (βασικός βαθμός(0), 1 και 2)
Στο βαθμό Δ υπάρχουν 4 κλιμάκια (βασικός βαθμός(0), 1, 2 και 3)
Στο βαθμό Γ υπάρχουν 5 κλιμάκια (βασικός βαθμός(0), 1, 2, 3 και 4)
Στο βαθμό Β υπάρχουν 9 κλιμάκια (βασικός βαθμός(0), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 )

5. Σύνδεση βαθμού και ΜΚ με μισθοδοσία
Ανάλογα με το βαθμό και το ΜΚ που έχει ο κάθε εκπαιδευτικός πληρώνεται με τον παρακάτω μισθό

Βαθμοί και ΜΚ

Β. Μετά την αρχική κατάταξη
Μετά την αρχική κατάταξη ο μόνιμος εκπαιδευτικός παραμένει στον ίδιο βαθμό μέχρι να αξιολογηθεί από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο για προαγωγή σε επόμενο βαθμό
Ο εκπαιδευτικός που παραμένει στον ίδιο βαθμό εξελίσσεται μισθολογικά όσο του επιτρέπουν τα Μισθολογικά Κλιμάκια του βαθμού στον οποίο έχει καταταγεί.

Ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό, είναι για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΠΕ:

Από το Βαθμό ΣΤ στο Βαθμό Ε , δύο (2) έτη
Από το Βαθμό Ε στο Βαθμό Δ , τέσσερα (4) έτη
Από το Βαθμό Δ στο Βαθμό Γ , τέσσερα (4) έτη
Από το Βαθμό Γ στο Βαθμό Β, τέσσερα (4) έτη
Από το Βαθμό Β στο Βαθμό Α (καταληκτικός βαθμός) έξι (6) έτη

Οι προαγωγές από βαθμό σε βαθμό, για όλες τις κατηγορίες προσωπικού, γίνονται με βάση ποσόστωση επί των κάθε φορά κρινόμενων, ύστερα από αξιολόγηση ως εξής:

– Από τον Εισαγωγικό Βαθμό ΣΤ στο Βαθμό Ε : μέχρι και 100% των κρινόμενων υπαλλήλων,
– Από το Βαθμό Ε στο Βαθμό Δ : μέχρι και 90% των κρινόμενων υπαλλήλων,
– Από το Βαθμό Δ στο Βαθμό Γ : μέχρι και 80% των κρινόμενων υπαλλήλων,
– Από το Βαθμό Γ στο Βαθμό Β : μέχρι και 60% των κρινόμενων υπαλλήλων,
– Από το Βαθμό Β στο Βαθμό Α : μέχρι και 20% των κρινόμενων υπαλλήλων.