Κανονική άδεια

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παίρνουν ως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κανονική άδεια με αποδοχές κατ? έτος (ημερολογιακό), εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης. Η άδεια χορηγείται ανεξάρτητα από το χρόνο προϋπηρεσίας του εκπαιδευτικού.
Δικαιολογητικά:
? Αίτηση στην οποία θα αναφέρονται οι σοβαροί λόγοι ανάγκης. Στην αίτηση θα πρέπει να υπάρχει και εισήγηση (θετική ή αρνητική) του Διευθυντή του σχολείου.