«

»

Οκτ 04

«Διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής Ζ.Ε.Π»

Οδηγίες και κατευθύνσεις για τη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής Ζ.Ε.Π. του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ, που
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο, για το σχολικό έτος 2014-2015.

ΑΔΑ_7ΔΡ29-ΤΧ9_ΤΥ ΖΕΠ