«

»

Σεπ 21

ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Οι προσλαμβανόμενοι στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής αναπληρωτές εκπαιδευτικοί/ΕΕΠ/ΕΒΠ θα πρέπει να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο που αντιστοιχεί στην πράξη ΕΣΠΑ (αναφέρεται στο συνημμένο πίνακα) στην οποία θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να την αποστείλουν υπογεγραμμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

mail@dipe.chal.sch.gr ,

προκειμένου να γίνει η προεργασία της αναγγελίας πρόσληψής τους. Το απογραφικό δελτίο κατατίθεται, επιπλέον, στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους.

Αναπληρωτές ΓΕΝΙΚΗ_Π.Ε

2020-09-18_ΕΕΠΕΒΠ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΟ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ε.Υ.Δ.

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

Επιπλέον, οφείλουν να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με τις ιατρικές γνωματεύσεις, να τα σκανάρουν σε μορφή PDF και να τα προσκομίσουν στη σχολική μονάδα που τοποθετούνται. Η σχολική μονάδα θα πρέπει να ανεβάσει στην πλατφόρμα του ΕΣΠΑ τα δικαιολογητικά πρόσληψης, μαζί με την ανάληψη υπηρεσίας και το απογραφικό δελτίο. Οι πρωτότυπες ιατρικές γνωματεύσεις από Παθολόγο/Γενικό Ιατρό και Ψυχίατρο προσκομίζονται στη σχολική μονάδα τοποθέτησης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dipe.chal.sch.gr θα πρέπει να αποστέλλουν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί/ΕΕΠ/ΕΒΠ αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας με τις συνημμένες βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, τα ένσημα ΙΚΑ, τη σχετική υπεύθυνη δήλωση καθώς και αίτηση για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου σπουδών με αντίγραφο του τίτλου και αναλυτική βαθμολογία

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΤΠΧ-ΔΚΤΡ ΤΙΤΛΟΥ

Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία εντός δύο εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους σε σχολική μονάδα, σύμφωνα με την απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις της Υπηρεσίας μας, προκειμένου να ενημερώνονται για τη διαδικασία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες.

Οι προσλαμβανόμενοι ΕΕΠ/ΕΒΠ οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία στα οποία θα τοποθετηθούν, με απόφαση των Διευθυντών Εκπαίδευσης, από την Πέμπτη 24 έως και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020.

Αναμένεται η ανακοίνωση των κενών σχολικών μονάδων ανά ειδικότητα για τις οποίες θα πρέπει να υποβάλουν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί/ΕΕΠ/ΕΒΠ δήλωση τοποθέτησης.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Σύμφωνα με την  ΥΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ_9ΕΒΕ46ΜΤΛΗ-7ΦΛ «Για την τοποθέτησή τους στις σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων που διατίθενται προς κάλυψη, οι προσληφθέντες υποβάλλουν σχετική δήλωση, στην οποία υποχρεούνται να δηλώσουν, κατά σειρά προτίμησης, όλες τις σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων που διατίθενται προς κάλυψη»