«

»

Αυγ 26

Προσλήψεις αναπληρωτών

Οι προσλαμβανόμενοι στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής αναπληρωτές εκπαιδευτικοί/ ΕΕΠ/ ΕΒΠ, θα πρέπει  να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης και να ενημερωθούν με την επισυναπτόμενη Απόφαση 3344/ Β΄/ 10-08-2020 της Δ/ νσης Διορισμών και Προσλήψεων Εκπ/ κου Προσωπικού ( τμήματα Α΄και Β΄) του Υ.ΠΑΙ.Θ.

ΥΑ-ΡΥΘΜΙΣΗΣ-ΘΕΜΑΤΩΝ_9ΕΒΕ46ΜΤΛΗ-7ΦΛ-1

Τα δικαιολογητικά πρόσληψης πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε μορφή PDF στην διεύθυνση mail@dipe.chal.sch.gr .

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ-1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ανάλογα με το έργο στο οποίο προσλαμβάνεται ο κάθε αναπληρωτής εκπαιδευτικός/ ΕΕΠ/ ΕΒΠ θα πρέπει να συμπληρώνει και να αποστέλλει το σχετικό απογραφικό δελτίο

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΙΑΙΟΥ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΟ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ε.Υ.Δ.

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΠ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Όσοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί/ ΕΕΠ/ ΕΒΠ διαθέτουν προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται μισθολογικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 θα πρέπει να αποστείλουν αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας με υπεύθυνη δήλωση και συνημμένες τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και τα ένσημά τους

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Όσοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί/ ΕΕΠ κατέχουν μεταπτυχιακό/διδακτορικό τίτλο σπουδών πρέπει να αποστείλουν αίτηση αναγνώρισης συνάφειας

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΤΠΧ-ΔΚΤΡ ΤΙΤΛΟΥ

Για τις δηλώσεις τοποθέτησης θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

2020-08-26_ΔΟΜΕΣ_ΕΕΠΕΒΠ_Ψ59Υ46ΜΤΛΗ-4ΒΨ

2020-08-26_ΕΞΑΤ ΕΕΠΕΒΠ_Ω65Ν46ΜΤΛΗ-9ΟΘ

2020-08-26_ΕΞΕΙΔ ΠΕΠ_ΕΕΠΕΒΠ_ΩΜΣΧ46ΜΤΛΗ-118

2020-08-26_ΕΞΕΙΔ ΤΟΜΕΑΚΟ_ΕΕΠΕΒΠ_Ψ3ΕΖ46ΜΤΛΗ-432

110763_Ε1_ΣΜΕΑ_ΨΨΝΞ46ΜΤΛΗ-ΑΝΨ

110765_Ε1_ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ_Ω11946ΜΤΛΗ-8Φ5

110766_Ε1_ΚΕΣΥ_9ΖΡΛ46ΜΤΛΗ-ΑΨΙ

110767_Ε1_ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ_92ΡΙ46ΜΤΛΗ-ΡΟΩ

110768_Ε1_ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ_ΨΤΛΘ46ΜΤΛΗ-Χ0Π

110770_Ε1_ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ-ΠΔΕ ΣΥΓΧΡ_ΡΗΘ346ΜΤΛΗ-ΕΗΙ