«

»

Αυγ 06

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Μετά την ανακοίνωση των ονομάτων των διοριστέων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, οι διοριζόμενοι που παρουσιάζονται στη Διεύθυνση Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής για ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα εξής έγγραφα:

  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Φωτοτυπία λογαριασμού καταθέσεων στην οποία να αναγράφεται ο εκπαιδευτικός ως πρώτος δικαιούχος και να εμφανίζεται ο ΙΒΑΝ
  • Φωτοτυπία εγγράφου στο οποίο αναγράφεται ο Α.Μ.Α., ο Α.Φ.Μ. και ο Α.Μ.Κ.Α.
  • Προϋπηρεσίες από δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία
  • Προϋπηρεσίες από ιδιωτικό τομέα (εκτός εκπαίδευσης)
  • Τα ένσημα που αφορούν τα ανωτέρω έγγραφα
  • Αντίγραφα πτυχίων – μεταπτυχιακών – διδακτορικών  – δεύτερων πτυχίων – γνώσης χειρισμού Η/Υ – τίτλων γλωσσομάθειας (πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα) που τυχόν υπάρχουν
  • Και τα ακόλουθα έγγραφα ήδη συμπληρωμένα:

1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

3. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

5. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

6. ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2020-2021

7. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

8. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

9. ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Για την προσκόμιση πιστοποιητικών υγείας (ένα από τον Παθολόγο ή Γενικό Ιατρό και ένα από τον Ψυχίατρο) ενημερώνονται οι διοριζόμενοι, πως στο πιστοποιητικό υγείας θα πρέπει να αναγράφετε το εξής:

«Βεβαιώνω την υγεία και φυσική καταλληλότητα του/της …………………………………………………………………………………………………………………………. που προσελήφθη ως μόνιμος δημόσιος υπάλληλος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΠΕ………… προκειμένου να εργαστεί σε σχολικές μονάδες του Ν. Χαλκιδικής, όπως ορίζεται στο αρ.7/Ν.4210/2013(ΦΕΚ254/21-11-2013/τ.Α΄).»

 

Οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται, μετά την ανακοίνωση του ΦΕΚ διορισμού τους, να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής για οποιεσδήποτε πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την ανάληψή τους στα γραφεία της διεύθυνσης.

τηλ. επικοινωνίας :2371021207