«

»

Ιούν 12

Ανακοίνωση πρόσληψης δώδεκα (12) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των εποχικών αναγκών λειτουργίας των Μαθητικών Κατασκηνώσεων Μεταμόρφωσης Χαλκιδικής τους μήνες Ιούλιο- Αύγουστο 2019

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ