«

»

Δεκ 05

3η Τροποποίηση Υλοποίησης Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης «Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου ΑΙώνα) – Η Μετάβαση: Πολιτισμόις και Ένταξη ΕΚΟ Στα Δημοτικά Σχολεία -Άξονας Προτεραιότητας 2» του Προγράμματος Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ 2007-2013)

Οδηγός Διαχείρισης

Υποδείγματα Εντύπων