«

»

Ιούν 01

Διαγωνισμός Παροχής υπηρεσιών µε τίτλο: «Υπηρεσίες καθαριότητας, απολύμανσης, αποκομιδής απορριμμάτων , συντήρησης και καθαριότητας των χώρων πρασίνου, καθαριότητα των μονίμων εγκαταστάσεων – των κοινόχρηστων χώρων και του λοιπού εξοπλισμού, των Μαθητικών Κατασκηνώσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής»

ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2018 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ