Ενημερωτικό Κείμενο για τα Προγράμματα ΕΣΠΑ

Ενημερωτικό κείμενο για τα προγράμματα ΕΣΠΑ:
«Πρόγραμμα Μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης μαθητών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες-ΑΠ6» (MIS5000044)
«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- ΑΠ 1,2,3» (MIS 520707,485613,485614)
Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των Μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες-ΑΠ 6,8,9» (MIS5000043) του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ(ΕΚΟ) 2015-2016

ΠΕΠ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ