Αρχείο ημέρας: 7 Ιουνίου 2018

Ιούν 07

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Παροχής προμηθειών με τίτλο: «Προμήθεια ειδών σίτισης και καθαριότητας, για τις ανάγκες λειτουργίας των Μαθητικών Κατασκηνώσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής»,

13064 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΙΤΙΣΗ ΚΗΜΔΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ